Általános Szerződési Feltételek

Vintage csomag

 1. Általános feltételek

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltétel („ÁSZF”) tartalmazza a https://www.decordream.hu weboldal („Honlap”) online használatának, azon keresztül történő dekoráció bérbeadás és szerződéskötésnek feltételeit. 

1.2. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatókat egymásra tekintettel kell értelmezni. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal, rendelés-visszaigazolással, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Amennyiben jelen ÁSZF és a felek egyedi megállapodásai egymástól eltérnek, az eltérés tekintetében minden esetben a felek egyedi megállapodásai az irányadóak.

1.3. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és a Bérlő között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

1.4. Bérlő (Fogyasztó) a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. 

1.7. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Szolnoki-Tóth Adrienn egyéni vállalkozó

Székhely: 5000 Szolnok Réz utca 14.

Postacím: 5000 Szolnok, Mester utca 11/A

Telefon: +3630-349-0679

Email: adrienntoth8@gmail.com 

Adószám: 68048231-1-36

Nyilvántartási szám: 51143705

 1. A szerződés tárgya

    A Honlapon keresztül a Szolgáltató esküvői dekoráció bérbeadást végez („Dekoráció”), a csomagokat személyes átadás/átvétellel biztosítja Bérlő részére Szolnokon vagy Budapesten megbeszélt helyszínen. A Szolgáltató vállalja, hogy a felek között létrejövő egyedi szerződés („Megrendelés”) és annak elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF alapján és azoknak megfelelően a Bérlő részére a megrendelt Dekorációt átadja.

 1. Szerződéskötés folyamata, a megrendelés létrejötte

4.1. A Honlap fejlécében található menüsávban a „Dekor csomagok” alatt a “Vintage csomag” menüpontra kattintva érhető el a Dekoráció pontos leírása, bérleti díja, tulajdonságai. A Dekorációs csomag részletes leírása alatt elhelyezett kapcsolati űrlapon keresztül foglalható le a Dekoráció a Név, E-mail, Dátum, Telefonszám megadásával. Ezen foglalás elküldésével egyidejűleg szükséges az ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása és elfogadása is.

4.2. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről – amennyiben a Dekoráció a megadott időpontban rendelkezésre áll –  e-mailben értesíti a Bérlőt 24 órán belül. Ha a Bérlő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. A megrendelés leadásán és visszaigazoláson felül a Szerződés létrejöttéhez előleg megfizetése is szükséges (a visszaigazoló e-mail elküldésétől számított 8 napon belül), amely teljesítéséhez a visszaigazoló e-mail mellékleteként Díjbekérőt csatol a Szolgáltató. Az előleg megfizetésének hiányában a feleket nem terheli semmilyen kötelezettség, ajánlati kötöttség.

4.3. Az előleg megfizetésével a szerződés létrejön Szolgáltató és Bérlő között. Amennyiben a Díjbekérő megküldését követő 8 napon belül az előleg összege nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, a foglalás törlésre kerül és az adott időpontra a Dekoráció bérlését másnak adhatja ki a Szolgáltató.

4.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

5. Termékek bérleti díja, előleg, kaució, kötbér

5.1 A Honlapon megjelenített termék bérleti díja az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

5.2. A termékek bérleti díja magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

5.3. Az ajánlatkéréssel, elfogadással, majd az előleg megfizetésével jön létre a felek között a bérleti szerződés. A megjelölt időpontot (esküvőt) 5 héttel megelőzően a Szolgáltató számlát küld a fennmaradó bérleti díj vonatkozásában Bérlő részére, amelyet kézhezvételtől számított 8 napon belül Bérlő köteles teljesíteni. Amennyiben a teljes bérleti díj és kaució nem kerül jóváírása ezen időpontig a Szolgáltató bankszámláján, a Szolgáltatónak nem áll módjában a Dekorációt átadni és a már befizetett előleget Bérlő elveszti, azt a Szolgáltató nem köteles visszafizetni Bérlő részére.

Amennyiben Bérlő a megrendelését az Esküvő előtt kevesebb mint 5 héttel jelzi, Szolgáltató a teljes bérleti díj vonatkozásában küld ki számlát Bérlő részére.

5.4. Az előleg összege a teljes bérleti díj 30 %-a; a kaució összege  151.000,- Ft. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy az előleg a megfizetését követően – kivéve a 7. pont – nem jár vissza Bérlő részére. 

5.5. A kaució összege a Dekoráció sértetlen és hiánytalan visszaszállítását követően 3 munkanapon belül visszafizetésre kerül a Bérlő részére. A kaució összegéből az alábbi esetekben az alábbi tételeket vonhatja le Szolgáltató és ezen tételekkel csökkentett érték kerül visszafizetésre Bérlő részére:

 • a) amennyiben a Dekorációt hiányosan vagy sérült állapotban küldi vissza a Bérlő – a hiányzó vagy sérült elem díja a Díjtáblázat szerint, amely jelen ÁSZF. 1. számú Mellékletét képezi.
 • b) kötbér esetén a kötbér összege

5.6. Amennyiben Szolgáltató részére a 6.1. pontban feltüntetett táblázathoz képest késedelmesen kerül  visszaszállításra a Dekoráció, a késedelembe esés napjától 10.000,- Ft / nap kötbér fizetésére köteles Bérlő Szolgáltató részére. A kötbér összege a kaucióból levonható, az azon felüli összeg megfizetésére Bérlő haladéktalanul köteles. A kötbér maximális összege: 160.000,- Ft

5.7. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben önhibájából nem tudja a Megrendelt Dekorációt határidőben átadni , 160.000,- Ft kötbért köteles Bérlőnek megfizetni nemteljesítés miatt.

6. Átvétel és visszaszállítás

6.1. A megrendelt dekorációt Szolgáltató az esküvő dátumát megelőző 1-2 napban adja át Bérlő részére egyeztetett helyen és időben Budapesten vagy Szolnokon.

6.2. Az el- és visszaszállítás költsége a Bérlőt terheli. A Dekoráció visszajuttatása a Bérlő feladata és felelőssége, amelynek határideje az esküvő napja utáni legkésőbb harmadik naptári nap.  

6.3. A Dekoráció átvételét követően 8 óra áll rendelkezésére a Bérlőnek, hogy Szolgáltató felé jelezze írásban, amennyiben bármilyen probléma, hiány, sérülés áll fent a Dekorációval kapcsolatban. Amennyiben ez nem történik meg, a felek az átvett Dekorációt hibátlan és teljes körű teljesítésnek tekintik.

     

 1. Elállási jog

7.1.   Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától – tehát az előleg megfizetésétől számított – tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) szerint a szolgáltatás egészének teljesítését követően – tehát a Dekoráció átadását követően – a fogyasztót nem illeti meg ezen elállási jog. Amennyiben a teljes bérleti díjat megfizette Fogyasztó, az az előzetes, kifejezett beleegyezésének számít a szolgáltatás teljesítéséhez.

7.2. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF – ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A 14. napot követően Szolgáltató az előleg összegét vagy ha a megrendelés az esküvőt megelőző 5 hétben történik a bérleti díj teljes összegét nem téríti vissza Bérlő részére.

7.7. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.11. Szerzői jogok

8.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő védelem alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

8.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://decordream.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. 

 1. Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

9.2. A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásába, kimutatásaiban felhasználja, jelen szerződés teljesítése érdekében, illetve a Vásárló és/vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve a Megbízott az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

9.3. Az adatkezelés további részleteit az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza, amely a https://decordream.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-szta/ oldalon található.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő postán vagy elektronikus úton.

10.2. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

10.3. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

10.4. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Bérlőt.

11  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

11.1. Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Panasszal fordulhat a területileg illetékes járási hivatalokhoz is. 

Elérhetőségek itt találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Egyéb rendelkezések

12.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

12.2. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

12.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 08.09.

Szolnoki-Tóth Adrienn

egyéni vállalkozó

ÁSZF 1. számú melléklete

Vintage csomag kauciólista

megnevezésméretmennyiségdarabszámkaució / db (Ft)teljes kaució (Ft)
      
ASZTALKÖZÉP DEKORÁCIÓK     
fakorongok 10+2 dbÁtmérő 21-25 cm,
Magasság 2-4 cm
10+2 db12500 Ft6 000 Ft
váza díszítéssel 10+1 dbMagasság 13 cm,
Nyak belső átmérő 7 cm
10+1 db11200 Ft2 200 Ft
karcsú vázák 10+1 dbMagasság 18 cm,
Nyak belső átmérő 3 cm
10+1 db11200 Ft2 200 Ft
mécsestartó 10+1 dbMéretei: 6×6 cm10+1 db11400 Ft4 400 Ft
mini fa asztalszámok 1-10-igÁtmérő 5 cm10 db10200 Ft2 000 Ft
ASZTALKÖZÉP DEKORÁCIÓK TELJES ÖSSZEG    16 800 Ft
      
FÜGGŐ DEKORÁCIÓK     
álomfogó – nagyÁtmérő 27 cm222 500 Ft5 000 Ft
álomfogó – közepesÁtmérő 21 cm332 000 Ft6 000 Ft
álomfogó – kicsiÁtmérő 16 cm221 500 Ft3 000 Ft
függönypárSzélessége 156 cm,
Hossza 265 cm
1 szett (=2 db)14 500 Ft4 500 Ft
mini fa csipeszekCsipesz hossza: 4,5 cm50+21800 Ft800 Ft
függeszthető “LOVE” felirat fehér betűkbőlMéretei: 45×8 cm111 500 Ft1 500 Ft
szívecske párna függődíszTeljes hossz: 61 cm,
Szív hossz 13 cm
111 500 Ft1 500 Ft
fa szívecske függődíszekMéretei 11×9 cm44800 Ft3 200 Ft
hosszú zsákvászon zászlósorHossza 5 m224 000 Ft8 000 Ft
rövid zsákvászon zászlósorHossza 2 m112 000 Ft2 000 Ft
borostyán műHossza 2 m44500 Ft2 000 Ft
rózsás mű futónövényHossza 2,35 m11500 Ft500 Ft
nagy csipkedrapp átmérője 62 cm,
fehér átmérője 110 cm
221 500 Ft3 000 Ft
közepes csipkeMéretek: 2 db 51×30 cm,
1 db 62×14 cm
33800 Ft2 400 Ft
kicsi csipkeMéretek: 14-15-16-
18-22-23 cm átmérő
66500 Ft3 000 Ft
FÜGGŐ DEKORÁCIÓK TELJES ÖSSZEG    46 400 Ft
      
HELYSZÍN DEKORÁCIÓK     
“Köszöntünk az esküvőnkön!” táblaMéretei 60×37,8×0,5 cm116 000 Ft6 000 Ft
“Keresd meg a helyed!” táblaMéretei 60x82x0,5 cm1110 000 Ft10 000 Ft
festőállványÖsszecsukva 88×11,5 cm.
Kinyitva magassága:
0,87-1,86 m
1110 000 Ft10 000 Ft
fehér faragott mini paraván fábólMéretei 60,5×44,5 cm112 500 Ft2 500 Ft
nagy méretű bőrönd 1 dbMéretei: 60x38x18 cm114 000 Ft4 000 Ft
nagy fehér fém lámpás 1 dbMagasság 22 cm,
Átmérő alul 14 cm
112 000 Ft2 000 Ft
kicsi fehér fém lámpás 2 dbMagasság 17 cm,
Átmérő alul 12 cm
221 500 Ft3 000 Ft
magas fehér fa gyertyatartó 2 dbMéretei 30,5×11 cm221 500 Ft3 000 Ft
kis fehér fa gyertyatartó 1 dbMéretei 17,5×10 cm111 000 Ft1 000 Ft
pöttyös anyagos mécsestartók 8 dbMagasság 13 cm,
Nyak belső átmérője 7 cm
88500 Ft4 000 Ft
Mr & Mrs felirat 1 dbSzélesség 31,5 cm
Magasság 8 cm
111 000 Ft1 000 Ft
fehér fém tálca 1 dbKülső átmérő 38 cm,
Belső átmérő 26 cm
111 500 Ft1 500 Ft
kicsi fehér képkeretBelső méret 19×28 cm
Külső méret 24,5×33,5 cm
22500 Ft1 000 Ft
nagy fehér képkeretBelső méret 9×14 cm
Külső méret 13×18 cm
111 000 Ft1 000 Ft
HELYSZÍN DEKORÁCIÓK TELJES ÖSSZEG    50 000 Ft
      
VILÁGÍTÁS DEKORÁCIÓK     
vegyes madzag gömbös ledsorHossza: 2,85 m112 500 Ft2 500 Ft
kis madzag gömbös ledsorHossza: 1,35 m111 500 Ft1 500 Ft
mini ledsorHossza: 1,95 m441 000 Ft4 000 Ft
fa szivecskés ledsorHossza: 1,35 m111 000 Ft1 000 Ft
nagy ledes tömbgyertyaMagasság 12,5 cm,
Átmérő 7,5 cm
111 000 Ft1 000 Ft
közepes ledes tömbgyertyaMagasság 9,8 cm,
Átmérő 7,5 cm
11900 Ft900 Ft
kicsi ledes tömbgyertyaMagasság 7,3 cm,
Átmérő 5,1 cm
11700 Ft700 Ft
led mécses mécsestartókhoz 8+210200 Ft2 000 Ft
VILÁGÍTÁS DEKORÁCIÓK TELJES ÖSSZEG    13 600 Ft
      
KIEGÉSZÍTŐK     
elem 2 csomag (20 db)  
gombelem 1 csomag (8 db)  
zsineg 1 guriga  
fehér kréta 2 db  
szálítódoboz közepes  14 200 Ft4 200 Ft
szállítódoboz nagy  110 000 Ft10 000 Ft
futárköltség visszaküldésre  110 000 Ft10 000 Ft
KIEGÉSZÍTŐK TELJES ÖSSZEG    24 200 Ft
      
      
KAUCIÓ TELJES ÖSSZEGE    151 000 Ft